ZARZĄDZENIE NR 4.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

2016-03-09 0734
Art. czytany: 2228 razy

ZARZĄDZENIE NR 4.2016
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady X Sesji Rady Gminy projekty uchwał w następujących sprawach:
1) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły;
2) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły;
3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal;
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
5) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
6) ustalenia kryteriów rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Sokołach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokoły;
7) zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
8) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016-2022;
9) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 r.
§ 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
1) Kierownik Ref. IGKRiP, o których mowa w § 1 pkt 1 – 5;
2) Sekretarza Gminy, o których mowa w § 1 pkt 6;
3) Skarbnika Gminy, o których mowa w § 1 pkt 7 – 9.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Józef Zajkowski