ZARZĄDZENIE NR 7.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

2016-03-22 1202
Art. czytany: 1895 razy

ZARZĄDZENIE NR 7.2016
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XI Sesji Rady Gminy projekty uchwał w nastę-pujących sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 – na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie;
2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016 – 2022.
§ 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał, o których mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia Skarbnika Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Józef Zajkowski