ZARZĄDZENIE NR 24.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

2016-09-01 1434
Art. czytany: 1353 razy

ZARZĄDZENIE NR 24.2016
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XIII Sesji Rady Gminy projekty uchwał w następujących sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2016-2022;
3) przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Gminy Sokoły;
4) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie gminy Sokoły;
5) połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły i Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach.
§ 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
1) Skarbnika Gminy, o których mowa w § 1 pkt 1 – 2;
2) Kierownika Ref. IGKRiP, o których mowa w § 1 pkt 3 – 4;
3) Sekretarza Gminy, o których mowa w § 1 pkt 5.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Józef Zajkowski