ZARZĄDZENIE NR 26.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

2016-09-21 0926
Art. czytany: 1346 razy

ZARZĄDZENIE NR 26.2016
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), § 1 Uchwały Nr XXXII/165/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:
§ 1. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy Sokoły oraz dyrektorów jednostek podległych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2017 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów budżetowych i projektowania wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na 2017 rok zgodnie z Załącznikami od Nr 3 do Nr 12.
§ 5. Założenia określone w niniejszym Zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Wójta Gminy Sokoły.
§ 6. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na 2017 rok sprawuje Skarbnik Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Józef Zajkowski