ZARZĄDZENIE NR 43.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

2017-01-09 1055
Art. czytany: 1253 razy

ZARZĄDZENIE NR 43.2016
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVII Sesji Rady Gminy Sokoły w dniu 29 grudnia 2016 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Józef Zajkowski