Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

2018-01-04 1309
Art. czytany: 2976 razy

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030), zwaną w dalszej części informacji „ustawą”, Powiat Wysokomazowiecki kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z art. 9 ustawy Starosta Wysokomazowiecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych, określonych ww. ustawą, tj.:
1) w budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, pokój nr 11, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie:
a) w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00 , porad prawnych udziela adwokat,
b) we wtorki w godzinach od 11:30 do 15:30 , porad prawnych udziela adwokat,
c) w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 , porad prawnych udziela radca prawny,
d) w czwartki w godzinach od 11:30 do 15:30 , porad prawnych udziela radca prawny,
e) w piątki w godzinach od 9:00 do 13:00, porad prawnych udziela radca prawny.
2) w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez organizację pozarządową p.n.: Fundacja HONVESTE VIVERE , 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza – Tatara 7, gdzie porady prawne będą udzielane:
a) w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, pokój nr 3, ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew, w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1300 , porad prawnych udziela adwokat,
b) w budynku Urzędu Gminy w Sokołach, pokój nr 25, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły - w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00 , porad prawnych udziela adwokat,
c) w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, pokój nr 14, ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, w każdą środę i piątek w godzinach od 9:00 do 13:00 , w każdy czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30, porad prawnych udziela adwokat.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej 'osobą uprawnioną':
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.