ZARZĄDZENIE NR 1.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Pęzy

2018-02-08 0837
Art. czytany: 507 razy

ZARZĄDZENIE NR 1.2018
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie wyboru sołtysa wsi Pęzy

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz § 10 ust. 2 Statutu sołectwa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/101/96 Rady Gminy Sokoły z dnia 13 października 1996 r. w sprawie nadania statutu sołectwom, zarządza się co następuje:
§ 1. Zwołuje się zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa wsi Pęzy.
§ 2. 1. Ustala się termin przeprowadzenia zebrania na dzień 29 stycznia 2018 r. na godzinę 12:00 w domu śp. Jana Kikolskiego.
2. W przypadku niezbędnego quorum, wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 29 stycznia 2018 r na godzinę 13:00.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.

Wójt
Józef Zajkowski