O B W I E S Z C Z E N I E - 21.06.2018 r. XXVIII Sesja Rady Gminy Sokoły

2018-06-14 0818
Art. czytany: 236 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałam XXVIII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10.

Porządek sesji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
4. Zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
1) sprawozdania finansowego za rok 2017;
2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
6. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu.
7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły.
8. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią RIO o wniosku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-daniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
11. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sokoły.
2) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku;
4) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły;
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły;
6) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły.
12. Przedstawienie informacji z działalności instytucji kultury za 2017 rok.
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Sokoły, 2018.06.13

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna