O B W I E S Z C Z E N I E - 25.06.2019 r. VII Sesja Rady Gminy Sokoły

2019-06-18 1309
Art. czytany: 792 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem VII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 25 czerwca 2019 roku (wtorek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

Porządek sesji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy.
3. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
4. Informacja na temat projektu „Kultura dodaje skrzydeł” realizowanego przez Centrum Kuturalno-Biblioteczne w Sokołach.
5. Informacja z działalności instytucji kultury za 2018 rok.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
7. Debata nad raportem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sokoły.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
1) sprawozdania finansowego za 2018 rok;
2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
10. Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu.
11. Zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły.
12. Zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią RIO o wniosku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawoz-daniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
15. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024;
3) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu;
4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
16. Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Pro-gramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za okres 2017-2018.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

Sokoły, 2019.06.18

Przewodniczący Rady
Krzysztof Grabowski