Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych dla Urzędu Gminy Sokoły na 2020 rok

2020-01-16 0807
Art. czytany: 322 razy

Zaproszenie do złożenia oferty

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów piśmiennych i biurowych dla Urzędu Gminy Sokoły na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do oferty. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dostawę materiałów piśmiennych i biurowych dla Urzędu Gminy Sokoły na 2020 rok”, w terminie do dnia 27.01.2020 r. do godz. 1000 na adres:

Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
pokój nr 12.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego j/w.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie według wzoru (Załącznik Nr 3).
Z dostawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę zostanie zawarta umowa na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (86) 476-30-10 wew. 312.

Wójt
Józef Zajkowski

Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Załącznik Nr 1 do oferty – Wykaz materiałów piśmiennych i biurowych przewidywanych do zakupu przez Urząd Gminy Sokoły w 2020 roku.
3. Załącznik Nr 2 do oferty – Projekt umowy.
4. Załącznik Nr 3 do oferty – Oświadczenie.
5. Załącznik Nr 4 do oferty – Klauzula informacyjna.