Zarządzenie o wprowadzeniu Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Sokołach”

2020-04-02 1459
Art. czytany: 304 razy

ZARZĄDZENIE NR 3.2020

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Sokołach z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Sokołach”

Na podstawie: Statutu Centrum Integracji Społecznej w Sokołach § 10.1 pkt 5 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U z 2019r. poz. 217 z późn. Zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Sokołach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Sokoły, 06.03.2020r

Kierownik CIS
Z. Brzozowski