O B W I E S Z C Z E N I E - 28.04.2020 XIV Sesja Rady Gminy Sokoły

2020-04-21 1528
Art. czytany: 180 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XIV Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 28 kwietnia 2020 roku (wtorek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11:00.
Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
7. Przedstawienie zasobów pomocy społecznej.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sokoły z organiza-cjami pozarządowymi za 2019 r.
9. Przedstawienie informacji na temat działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalcza-niem COVID-19.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Sokoły, 2020.04.21

Przewodniczący Rady
Krzysztof Grabowski