O B W I E S Z C Z E N I E - 28.05.2020 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokoły

2020-05-21 1524
Art. czytany: 68 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokoły.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania finansowego;
2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu;
3) informacji o stanie mienia Gminy Sokoły.
5. Wydanie opinii oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Sokoły, 2020.05.19

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Czajkowski