Tryb stanowienia aktów publicznoprawnych

2005-02-19 1036
Art. czytany: 9325 razy

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych


Wójt, jako organ wykonawczy gminy, stanowi w sprawach administracji publicznej w drodze zarządzeń i decyzji administracyjnych.

Projekty zarządzeń Wójta przygotowują merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy na podstawie aktów prawnych, stosując odpowiednie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ''Zasad techniki prawodawczej'' (Dz.U. Nr 100, poz. 908). Opracowane przez pracowników projekty zarządzeń sprawdzane są przez właściwych kierowników referatów, a następnie opiniowane pod względem formalnoprawnym przez radcę prawnego. Tak przygotowane projekty, przedkładane są do podpisania Wójtowi.

Projekty decyzji z zakresu administracji publicznej opracowują merytoryczni pracownicy Urzędu, każdy w zakresie swojego działania. Projekty decyzji przygotowywane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastosowaniem zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub Ordynacji podatkowej. Projekty decyzji podlegają sprawdzeniu przez bezpośredniego przełożonego pracownika, a w przypadku spraw skomplikowanych pod względem prawnym - przez radcę prawnego. Decyzje z zakresu administracji publicznej podpisuje Wójt lub upoważniony przez niego pracownik.