O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły

2020-10-16 1126
Art. czytany: 108 razy

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XVII Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 27 października 2020 roku (wtorek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.
Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Gminy.
4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie informacji na temat projektu pt.: „Lokalny kolektyw”.
6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Sokoły konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sokoły;
2) zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły;
4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-padami komunalnymi;
5) Programu współpracy Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
6) opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły;
7) opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły.
7. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
10. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Sokoły przyjętych w I półroczu 2020 r.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Sokoły, 2020.10.16

Przewodniczący Rady
Krzysztof Grabowski