XIII/89/2012 - w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokoły

2012-03-29 1142
Art. czytany: 1555 razy

Z dnia: 20 marca 2012 r.

Na podstawie art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz.150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokoły stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.