XV/102/2012 - podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2013-01-03 1340
Art. czytany: 1630 razy

Z dnia: 25 września 2012 r.

Na podstawie art. 13 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889), art. 418 § 1, art. 419 § 2 i § 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) na wniosek Wójta Gminy Sokoły uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Łomży.
§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Sokoły przeprowadzonych
w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi
wyborcze.
§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Sokoły w sprawie okręgów wyborczych wyborcom w liczbie co najmniej 15
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w teminie 5 dni od daty podania
uchwały do publicznej wiadomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.