XV/103/2012 - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2013-01-03 1348
Art. czytany: 1449 razy

Z dnia: 25 września 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholozmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie gminy Sokoły liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:
1) w miejscu sprzedaży - 5,
2) poza miejscem sprzedaży - 11.
§ 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości
mniejszej niż 50 metrów od:
1) obiektów kultu religijnego,
2) szkół i przedszkoli,
3) placówek oświatowo-wychowawczych,
3) zakładów opieki zdrowotnej, komunikacji publicznej.
2. Pomiaru odległości dokonuje się po najkrótszej drodze dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych od wejścia
do punktu sprzedaży, do granicy obiektu chronionego wymienionego w ust. 1.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/148/01 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 65, poz. 1859; z 2004 r. Nr 19, poz.
391; z 2009 r. Nr 83, poz. 836; z 2011 r. Nr 16, poz. 256).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.