XV/106/2012 - wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2012- 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

2013-01-03 1410
Art. czytany: 1557 razy

Z dnia: 25 września 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2012-2017” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sokoły
stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/170/02 Rady Gminy Sokoły z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sokoły (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 17, poz. 451).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.