UCHWAŁA NR XXXII/133/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły

2006-01-20 1059
Art. czytany: 6767 razy

UCHWAŁA NR XXXII/133/05
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły

Na podstawie art. 11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 133/XXXII Rady Gminy Sokoły z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz GrabowskiZałącznik
do uchwały Nr XXII/133/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 grudnia 2005 r.


STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SOKOŁY

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły zwana dalej ,,Biblioteką” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Sokoły.
2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Sokoły, a teren jej działania obejmuje Gminę Sokoły.
3. Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy Filii Bibliotecznej w Bruszewie.
§ 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Księżnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
§ 4. 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i pieczęci okrągłej do stemplowania zbiorów bibliotecznych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
§ 6. Do szczególnego zakresu działań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) wytwarzanie materiałów informacyjnych;
3) udostepnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
5) popularyzacja książki, informacji i czytelnictwa;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 7. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ
§ 8. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
§ 9. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością;
2) zarządzanie majątkiem Biblioteki;
3) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
4) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
5) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzieleniu dotacji na realizację zadań objętym mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych;
6) przedstawianie sprawozdań z działalności Biblioteki.
§ 10. 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy służby bibliotecznej.
2. W miarę potrzeb mogę być zatrudnieni inni specjaliści z dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.
§ 11. 1.Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnie oraz współdziałać z innymi instytucjami upowszechniania kultury.
§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 14. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla samorządowych instytucji kultury określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
§ 15. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
§ 16. 1. Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, darowizn oraz innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji budżetu gminy na działalność Biblioteki ustala rada gminy w uchwale budżetowej.
3. Kierownik Biblioteki składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 10 października każdego roku kalendarzowego.
§ 17. Obsługę finansowo–księgową i kadrową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy Sokoły.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.