Podstawy prawne działania

2006-01-25 1237
Art. czytany: 6030 razy

Podstawy prawne działania

 


Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami);
  2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami);
  3. Statutu nadanego przez Radę Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) jest gminną instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną. Podstawowym celem statutowym jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona.

Do zakresu działań GOK należy w szczególności:

1)      edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;

2)      gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

3)      integrowanie społeczności lokalnych Gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych;

4)      tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;

5)      tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego;

6)      prowadzenie zespołów - klubów artystycznych;

7)      rozbudzanie i wspomagania aktywności kulturalnej w gminie;

8)      prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów, działalności instruktażowo-metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla pracowników instytucji kultury w zakresie zadań statutowych GOK;

9)      współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą;

10)  organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

W celu wykonywania zadań, Gminny Ośrodek Kultury jest zobowiązany do prowadzenia stałych form działalności oraz do organizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy.