Podstawy Prawne Działania

2006-02-27 1025
Art. czytany: 6892 razy

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami);
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zmianami);
4) Statutu Biblioteki nadanego uchwałą Rady Gminy.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Sokoły.
Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Sokoły, a teren jej działania obejmuje Gminę Sokoły.
Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy Filii Bibliotecznej w Bruszewie. Biblioteka posiada osobowość prawną.
Działalność Biblioteki ma na celu zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki i jej filii należy przede wszystkim:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) wytwarzanie materiałów informacyjnych;
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
5) popularyzacja książki, informacji i czytelnictwa;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.