ZARZĄDZENIE Nr 4/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

2006-03-08 1059
Art. czytany: 3768 razy

ZARZĄDZENIE Nr 4/06
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r., Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441) zarządza się , co następuje:
§1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXIV Sesji Rady Gminy projekty uchwał w sprawach:
1) Powołania komisji doraźnej ds. komunalizacji mienia;
2) Upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
§2
Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
1. Kierownik Ref. IGKR i P, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Sekretarza Gminy, o której mowa w § 1 ust. 2.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Józef Zajkowski