ZARZĄDZENIE Nr 5/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 7 marca 2006 r.w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

2006-03-08 1105
Art. czytany: 3714 razy

ZARZĄDZENIE Nr 5/06
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 7 marca 2006 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr214, póz. 1806, z2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r., Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441) zarządza się , co następuje:
§1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXIV Sesji Rady Gminy projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2006.
§2
Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektu uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia Skarbnika Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Józef Zajkowski