ZARZĄDZENIE NR 2/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku

2006-04-05 1411
Art. czytany: 3642 razy

ZARZĄDZENIE NR 2/06
WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku

Na podstawie art. 17 ust. 7, art. 18 ust.4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277 poz. 2742, Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1496 ) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Sokoły w roku 2006 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Sokoły w roku 2006 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów pracy działających na terenie gminy do realizacji zadań określonych w wytycznych, o których mowa w § 1.
§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej powierza się podinspektorowi ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Gminy w Sokołach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski