Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

2006-05-23 1524
Art. czytany: 3760 razy

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 10/06
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 2 maja 2006 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXXV sesji w dniu 25 kwietnia 2006 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Józef Zajkowski