Z A R Z Ą D Z E N I E NR 11/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

2006-07-04 1235
Art. czytany: 3803 razy

ZARZĄDZENIE NR 11/06
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 26 czerwca 2006 roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXVI Sesji Rady Gminy projekty uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu gminy na rok 2006;
2) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokoły na lata 2006-2013;
3) powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołach.
§ 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
1) Skarbnika Gminy, o których mowa w § l ust. l;
2) Sekretarza Gminy, o których mowa w § l ust. 2 i 3.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr inż. Józef Zajkowski