ZARZĄDZENIE Nr 12/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 27 czerwca 2006 r.

2006-07-04 1244
Art. czytany: 2576 razy

ZARZĄDZENIE Nr 12/06
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy:
ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) oraz § 1, 2, 3, 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r. Nr 5 poz. 33), zarządzam co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia,
3) ochronę przed bezdomnymi zwierzętami – stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia,
4) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy Sokoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt

mgr inż. Józef Zajkowski