ZARZĄDZENIE NR 23/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 9 października 2006 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Sokoły

2006-12-21 0930
Art. czytany: 2449 razy

ZARZĄDZENIE NR 23/06
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 9 października 2006 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przygotować i przedłożyć pod obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Sokoły.
§ 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektu uchwały z uzasadnieniem potrzeb jej podjęcia Sekretarza Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Józef Zajkowski