Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

2006-12-22 1022
Art. czytany: 2455 razy

Zarządzenie Nr 28/06
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), oraz art. 180, 181 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218) oraz uchwały Nr XV/54/99 Rady Gminy Sokoły z dnia 12 października 1999 roku w sprawie zakresu, trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej,
zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam:

1. projekt budżetu gminy na 2007 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2
Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Józef Zajkowski