ZARZĄDZENIE NR 38/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla sprzętu pożarniczego używanego przez OSP Bruszewo, gm. Sokoły

2007-04-10 1212
Art. czytany: 2527 razy

ZARZĄDZENIE NR 38/06
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla sprzętu pożarniczego używanego przez OSP Bruszewo, gm. Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001r. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806 z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568 z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 214, póz. 1806 z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457 z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337/ zarządza się co następuje:
§1
Ustala sią normę zużycia paliwa dla sprzętu pożarniczego -motopompa pływająca „NIAGARA l'M4/2:
na l godzinę pracy - 0,93 L
na rozruchy i kontrole - 0,2 L m-c
§2
W okresie zimowym tj. od l listopada do 31 marca można przekraczać normy zużycia paliwa obliczonej ze wszystkimi dodatkami do 10%.
§3
Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

Wójt

Józef Zajkowski