ZARZĄDZENIE NR 17/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Sokoły

2007-04-10 1258
Art. czytany: 2465 razy

ZARZĄDZENIE NR 17/06
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 20 lipca 2006 roku

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Sokoły

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw {Dz, U. Z 2003 r. Nr 159, póz. 1547) zarządza się co następuje:
§ 1. Owołuję Panią Bogusławę Szabłowską z pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego w Gminie Sokoły.
§ 2. Ustanawiam pełnomocnikiem do spraw wyborów - urzędnikiem wyborczym Panią Wandę Barbarę Idźkowską- Sekretarza Gminy.
§ 3. Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów do wykonywania zadań wyborczych w wyborach wójta gminy, wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendach na obszarze Gminy Sokoły.
§ 4. Zakres działania pełnomocnika do spraw wyborów określa porozumienie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Józef Zajkowski