Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły

2009-06-03 0952
Art. czytany: 28465 razy

ZARZĄDZENIE NR 10/09
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządzowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Sokoły z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Józef Zajkowski