Zakres działania Referatu Finansów

2012-07-20 1212
Art. czytany: 3627 razy

Do zadań Referatu Finansów należą sprawy finansowe i budżetu: gminy, szkół, instytucji kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu na dany rok oraz projektów uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań z wykonania tego budżetu;
2) nadzór i koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych;
3) przekładanie opracowanego projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego radzie gminy i przesyłanie projektu do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej;
4) opracowywanie sprawozdań analityczno – opisowych z wykonania budżetu, funduszy celowych oraz dotacji;
5) opracowywanie półrocznej informacji o realizacji budżetu oraz sporządzanie zbiorczego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, dotacji, funduszy celowych, oraz przedkładanie wraz z projektem uchwały radzie gminy;
6) prowadzenie rachunkowości budżetowej organu finansowego oraz sporządzanie sprawozdań;
7) opracowywanie wniosków i projektów uchwał w sprawie dokonania zmian budżetu;
8) nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek budżetowych;
9) kontrola prawidłowości dyspozycji w zakresie wykonywania planu finansowego Urzędu jako jednostki budżetowej;
10) prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej i sporządzanie sprawozdań z tego zakresu; współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową, zakładem ubezpieczeń społecznych, izbami i urzędami skarbowymi oraz innymi organami kontroli;
11) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w zakresie wysokości stawek podatków i opłat, ich poboru, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, terminów płatności, ulg i zwolnień lokalnych,
12) wymiar podatków i opłat lokalnych;
13) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;
14) nadzorowanie inkasa należności pieniężnych z tytułu opłat, rozliczenie i kontrola rachunkowa inkasentów;
15) prowadzenie rachunkowości podatkowej i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
16) nadzorowanie terminowego wpłacania należności, podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji należności, w tym wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ustanowienie hipoteki;
17) wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych i o stanie majątkowym podatników;
18) prowadzenie ewidencji i rozliczeń finansowych dotyczących środków unijnych.
19) rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych, inwestycji wyposażenia, księgozbiorów i materiałów; prowadzenie książki inwentarzowej i kartoteki materiałowej Urzędu;
20) rozliczenie działalności socjalnej w ramach posiadanych środków, funduszu socjalnego;
21) obsługa finansowa kasy Urzędu, szkół oraz instytucji kultury;
22) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
23) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
24) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
25) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
26) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
27) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
28) sporządzanie dokumentacji płacowej;
29) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
30) rozliczanie podatków od osób fizycznych i podatku VAT;
31) naliczanie opłat za najem lokali mieszkalnych, dzierżawę lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych;
32) kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
33) naliczanie i wypłata diet związanych z uczestnictwem w organach statutowych gminy;
34) nadzór i kontrola funkcjonalna realizacji zadań gospodarczych, zawartych w budżecie gminy.
35) wydawanie decyzji i zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „Fn”.