Zakres działania Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji

2012-07-20 1217
Art. czytany: 4434 razy

Do zadań Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) w zakresie spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym opracowywanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
b) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze;
c) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, gromadzenie i przechowywanie materiałów z nimi związanych;
d) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocena postępu w opracowywaniu planów miejscowych oraz opracowywanie wieloletnich programów i ich sporządzanie;
e) prowadzenie rejestru wypisów aktów notarialnych, których przedmiotem jest zbycie nieruchomości - przesłanych przez notariuszy;
f) prowadzenie spraw ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
g) prowadzenie spraw ustalenia warunków zabudowy, tj.:
- prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawie ustalania warunków zabudowy;
- prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;

2) planowanie i przygotowywanie inwestycji gminnych oraz nadzór nad ich realizacją;
3) przygotowywanie wniosków do funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy;
4) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności:
- ewidencjonowanie nieruchomości;
- zapewnienie wyceny tych nieruchomości;
- sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości;
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z gminnego zasobu nieruchomości;
- sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowania wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
- wydzierżawianie, wynajm i użyczanie nieruchomości, w tym lokali mieszkaniowych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów;
- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach o zapłatę należności za korzystanie nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej;
- prowadzenie spraw komunalizacji mienia Skarbu Państwa oraz nabywania, zbywania i zamiany gruntów;
- sprawowanie kontroli wykonywania prawa użytkowania i zarządu;
- prowadzenie spraw korzystania przez gminę z prawa pierwokupu oraz kontroli obowiązku terminowej zabudowy działek;
- aktualizacje cen gruntów oraz naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd;
- prowadzenie spraw wspólnot gruntowych;
- przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, użytkowanie i dzierżawę nieruchomości;
- nadzór nad zbiorami akt uwłaszczeniowych i ich uzupełnianie;
5) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich;
6) przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych;
7) prowadzenie spraw w zakresie podziałów oraz rozgraniczeń nieruchomości;
8) prowadzenie spraw przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dodatków mieszkaniowych;
10) w zakresie chrony środowiska i ochrony przyrody:
a) inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
b) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
c) wykonywanie zadań z zakresu polityki ekologicznej i programu ochrony środowiska;
d) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
e) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
f) prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć będących w kompetencji Wójta Gminy Sokoły;
g) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt oraz roślin;
h) gromadzenie i przedkładanie wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
i) sprawy opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności prowadzenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat;
j) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta Gminy Sokoły;
k) nadzór nad użytkowaniem gminnego wysypiska śmieci,
l) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
m) zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie zieleni i zadrzewienia;
n) prowadzenie spraw zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
o) prowadzenie postępowań w sprawach wydania decyzji o wymierzeniu kary za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów, usunięcie drzew bez zezwolenia;
11) w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:
a) wykonywanie zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
- sporządzanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
- prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
b) prowadzenie ewidencji:
- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
- przydomowych oczyszczalni ścieków;
- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości;
c) nadzór nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości z zakresu utrzymania czystości i porządku;
d) prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
e) dokonywanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem;
12) w zakresie gospodarki odpadami:
a) sporządzanie projektu planu gospodarki odpadami;
b) prawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
c) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami;
d) wykonywanie zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
e) przygotowywanie opinii wniosków w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
f) prowadzenie ewidencji kopii decyzji starosty w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki niebezpiecznymi;
g) prowadzenie ewidencji kopii decyzji starosty w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
h) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
13) wykonywanie zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, tj.:
a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy;
b) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
14) z zakresu gospodarki wodnej:
a) prowadzenie spraw gospodarowania wodami na terenie gminy,
b) udział w organizowaniu prac przygotowawczych do inwestycji melioracyjnych;
c) prowadzenie spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowdzania ścieków, m.in.:
- informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- prowadzenie spraw dotyczących udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem;
d) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem taryf oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
e) nadzór nad prawidłową eksploatacją i utrzymaniem wodociągów zbiorowych;
f) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk oraz prowadzenie spraw związanych z wpisem w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których organizator planuje utworzyć kąpielisko,
15) w zakresie dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego:
a) planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
b) przygotowania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
c) występowania z wnioskami w sprawie linii i kursów autobusu komunikacji publicznej oraz budowy i utrzymania przystanków,
d) prowadzenie spraw związanych z organizacją dowożenia dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy;
e) współdziałania z właściwymi organami w sprawach oznakowania dróg, mostów i przejazdów kolejowych na terenie gminy,
f) organizacji przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym,
g) oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy,
h) nazewnictwa ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości;
16) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:
a) nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy;
b) zapewnienie Ochotniczym Strażom Pożarnym: środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń,
c) koordynowanie spraw dotyczących zabezpieczenia przed powodzią i usuwania jej skutków;
17) w zakresie rolnictwa:
a) potwierdzanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym;
b) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zapobiegania i zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt domowych;
c) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych i prowadzenie rejestru tych zezwoleń;
d) sprawowanie nadzoru i kontroli nad uprawami maku i konopii włóknistych;
e) prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie.
18) wykonywanie zadań dotyczących gospodarki łowieckiej.
19) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
20) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków.
21) wykonywanie zadań obejmujących sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
22) nadzór nad pracami wykonywanymi przez robotnika gospodarczego i konserwatorów.
23) prowadzenie spraw dotyczących organizacji robót publicznych na terenie gminy.
24) promocja gminy w kraju i za granicą, koordynacja kontaktów zagranicznych i prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współdziałanie w realizacji zadań z zakresu promocji i rozwoju społeczno-gospodarczego z instytucjami i organizacjami z terenu gminy,
25) współpraca z innymi samorządami, związkami samorządów,
26) koordynowanie w Urzędzie prac związanych z ustawą o zamówieniach publicznych.
Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „I”.