Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego

2012-07-20 1220
Art. czytany: 4339 razy

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
a) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
b) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
c) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
d) przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński,
- uznaniu ojcostwa,
- nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- zmianie imienia dziecka,
- powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,
e) aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego,
f) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych aktów,
g) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
- odtworzenia i uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
- sprostowania oczywistego błędu pisarskiego,
- wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktów urodzeń małżeństw i zgonów sporządzonych za granicą,
- zmiany imienia i nazwiska,
h) organizowanie uroczystości jubileuszowych.

2) wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym,
b) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych o zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
c) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców,
d) sporządzanie spisów dzieci do szkół,
e) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,
f) prowadzenie spraw numerów ewidencyjnych PESEL,
g) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
h) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

3) z zakresu spraw społecznych:
a) prowadzenie spraw repatriantów,
b) prowadzenie spraw zbiórek publicznych,
c) prowadzenie spraw zgromadzeń i imprez masowych,
4) w zakresie handlu i usług:
a) przyjmowanie, przesyłanie i archiwizacja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
b) prowadzenie spraw związanych z działalnością sieci handlowej, gastronomicznej i usługowej;
c) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk oraz kontrola pobierania opłat za prowadzoną działalność handlową;
d) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
e) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności;
f) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
g) udzielanie porad dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą,
5) w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa:
a) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w formie planów;
b) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy, m.in. sporządzanie planów operacyjnych funkcjonowania gminy;
c) przygotowanie Akcji Kurierskiej;
d) współdziałanie z terenowymi organami Ministra Obrony Narodowej (WSzW, WKU) na potrzeby mobilizacji;
e) planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony, tj.:
- prowadzenie rejestru wydanych przez wójta decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych;
- opracowywanie planów świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju;
f) planowanie i realizacja szkolenia obronnego;
g) kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych;
h) rozpatrywanie spraw uznania poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz uznania poborowego za żołnierza samotnego;
i) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej osób oraz składanie sprawozdań z wyników kwalifikacji;
j) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych, w tym reklamowanie osób od pełnienia służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny (z urzędu i na wniosek);
6) wykonywanie zadań należących do zakresu działania szefa obrony cywilnej gminy, w szczególności:
a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
b) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
c) opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
d) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
e) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
f) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
h) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
i) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
j) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
k) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
l) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania, utrzymanie i zaopatrzenie magazynu OC,
m) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
n) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
o) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
p) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
q) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
r) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
s) ustalanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
t) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
u) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
v) ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy.
7) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
- realizacja zaleceń do gminnego plany zarządzania kryzysowego,
- opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy
e) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
f) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
g) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
h) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
i) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
8) w zakresie informacji niejawnych:
a) organizowanie ochrony informacji niejawnych;
b) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych;
c) sporządzanie i aktualizacja planu ochrony Urzędu;
d) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
e) prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do pracowników;
f) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
g) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
h) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
9) prowadzenie spraw podziału gminy na sołectwa oraz spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych na terenie gminy.

Organem pomocniczym w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego – powoływany przez wójta, który określa jego skład, organizację oraz tryb pracy.

Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu spraw używa symbolu „USC”.