Skarbnik Gminy

2012-07-20 1233
Art. czytany: 3104 razy

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu, koordynuje wszelkie prace związane z wykonywaniem budżetu i realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach oraz odpowiada za całość gospodarki finansowej Urzędu. Pełni również funkcję kierownika Referatu Finansowego.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) kierowanie i nadzór nad pracą Referatu Finansowego,
2) w imieniu Wójta Gminy i z jego upoważnienia wydawanie decyzji, postanowień, upomnień i zaświadczeń w sprawach należących do właściwości referatu,
3) prowadzenie rachunkowości jednostki,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5) kontrolowanie działalności Urzędu w zakresie realizacji wydatków i dochodów budżetu gminy w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących zadań głównych księgowych, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
7) nadzór i kontrola finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
8) opracowywanie projektu budżetu i kontrolowanie jego wykonania oraz opracowywanie sprawozdania z jego wykonania,
9) składanie kontrasygnaty na dokumentach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
10) organizowanie prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie jego przestrzegania,
11) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych - w zakresie kontroli finansowej,
12) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz organami kontroli zewnętrznej,
13) opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zmian budżetu oraz współdziałanie w opracowywaniu projektów aktów prawnych powodujących konieczność zmiany budżetu gminy lub przyszłych zobowiązań gminy,
14) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta.