ZARZĄDZENIE NR 7.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

2014-03-03 0821
Art. czytany: 2569 razy

ZARZĄDZENIE NR 7.2014
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 19 lutego 2014 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXV Sesji Rady Gminy projekty uchwał w nastę-pujących sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
2) zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej;
4) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły;
5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły;
6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ten sam lokal;
8) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
9) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
10) określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
11) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
§ 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
1) Skarbnika Gminy, o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 i 11;
2) Kierownika IGKRiP, o których mowa w § 1 ust. 4 – 7.
3) Kierownika OPS, o których mowa w § 1 ust. 8 – 10;
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Józef Zajkowski