ZARZĄDZENIE NR 9.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

2014-03-03 0822
Art. czytany: 2367 razy

ZARZĄDZENIE NR 9.2014
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXV Sesji Rady Gminy Sokoły w dniu 25 lutego 2014 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Józef Zajkowski