Kompetencje rady gminy

2004-05-01 1314
Art. czytany: 11283 razy

Kompetencje rady gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednaj niż raz na kwartał. Rada w celu kontrolowania działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, powołuje komisję rewizyjną. Może powołać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań

Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Ustanowione w art. 18 ust. 1 u. s.g. domniemanie właściwości rady „we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy” należy rozumieć w ten sposób, iż rada gminy jako organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działania związane ze stanowieniem (art.. 15 ust. 1) lub kontrolą (art. 18 ust. 1). Nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze (art. 169 Konstytucji RP) – wyrok NSA w Katowicach z dnia 25 października 1999 r. I S.A./Ka 1628/99(niepublikowany).

Do wyłącznej właściwości rady należy np.:
- uchwalanie statutu gminy,
- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
- uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie programów gospodarczych,
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skłądników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych,
- podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej oraz zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
- podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
- nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

Rada gminy ustanawia, w formie uchwały akty prawa miejscowego (art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Może wydawać przepisy porządkowe (art. 40 ust. 3 u.s.g.)
Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje wiele sytuacji , w których wymagane jest porozumienie rady i wójta. Aby gmina mogła sprawnie i dobrze funkcjonować, niezbędna jest stała współpraca obu organów. Rada gminy decyduje o pewnych zagadnieniach dotyczących osoby wójta i jego działań, np.:
- ustala wynagrodzenie wójta,
- stanowi o kierunkach jego działania oraz przyjmuje sprawozdanie z działalności,
- na wniosek wójta powołuje i odwołuje skarbnika gminy oraz sekretarza gminy,
- podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących np.: emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta oraz ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania (art. 18 ust. 2 u.s.g.).