Zarządzenie Nr 40.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022

2014-11-21 1012
Art. czytany: 1681 razy

Zarządzenie Nr 40.2014
WÓJTA GMINY SOKOŁY
z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Dz. U. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 179, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1546, poz. 1548 ) oraz art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), Wójt Gminy Sokoły zarządza, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXIV/180/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Sokoły w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 stanowi -Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2022.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Józef Zajkowski