A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referaty i zakres ich działania » Referat Organizacyjny i Oświaty
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
Ilość wiadomości z działu 'Referat Organizacyjny i Oświaty': 1
Zakres działania Referatu Organizacyjnego i Oświaty

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Oświaty należą sprawy obsługi rady i wójta, sprawy pracownicze i oświaty, tj.:

1) w zakresie obsługi Rady i Wójta:

a) obsługa kancelaryjno – biurowa rady, komisji stałych i doraźnych, a w szczególności:
- organizacyjne przygotowanie posiedzeń organów kolegialnych,
- opracowywanie materiałów z obrad,
- przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
- prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń, wniosków, opinii,
- czuwanie nad terminowym załatwieniem zapytań i wniosków radnych przez organy administracji rządowej, instytucje i jednostki podporządkowane radzie,
- opracowywanie projektów planów pracy rady i komisji;
b) opracowywanie informacji i ocen w zakresie ustalonym przez wójta;
c) organizowanie i obsługa zebrań wiejskich podejmowanych z inicjatywy mieszkańców;
d) organizowanie narad z sołtysami;
e) przygotowywanie zebrań wyborczych w sołectwach;
f) organizacja prac związanych z wyborami: do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wyborami wójta gminy, wyborami Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, wyborami rad sołeckich oraz wyborami ławników i wyborami do izb rolniczych;
g) organizacja spraw związanych z przeprowadzaniem referendów;
h) udzielanie pomocy sołectwom i ich organom w realizacji ich ustawowych i statutowych zadań;
i) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i informacjami radnych;
j) prowadzenie rejestrów:
- uchwał rady gminy i zarządzeń wójta,
- wniosków i opinii komisji rady gminy,
- interpelacji i wniosków radnych.

2) w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz spraw kadrowych:

a) organizowanie narad pracowników Urzędu oraz zapewnienie obsługi narad zwołanych przez Wójta,
b) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, kierowców ochotniczych straży pożarnych, dyrektorów szkół,
c) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników oraz informacjami i oświadczeniami dotyczącymi małżonków pracowników samorządowych;
d) planowanie i gospodarka funduszem płac oraz prowadzenie spraw związanych z funduszem świadczeń socjalnych;
e) prowadzenie prenumeraty pism i czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w fachowe wydawnictwa,
f) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,
g) organizowanie zaopatrzenia Urzędu w materiały kancelaryjne, biurowe i pieczęcie, prowadzeni gospodarki materiałowej, eksploatacji oraz konserwacji urządzeń sprzętu biurowego,
h) prowadzenie ewidencji i kompletowanie zarządzeń Wójta, przekazywanie ich do realizacji oraz nadzór nad ich wykonaniem,
i) organizowanie naprawy i konserwacji sprzętu oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Urzędu,
j) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie,
k) prowadzenie i bieżąca aktualizacja kronik gminy,
l) prowadzenia spraw związanych z organizacją świąt i uroczystości państwowych i lokalnych,
m) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu,
n) udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
o) aktualizacja strony internetowej gminy,
p) prowadzenie dokumentacji okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych,
q) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu służby przygotowawczej i organizacji egzaminu kończącego służbę dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

3) w zakresie oświaty, kultury i sportu:

a) prowadzenie spraw dotyczących zakładania, prowadzenia, przekazywania i likwidacji szkół i placówek oświatowych,
b) przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół oraz ich zmian,
c) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
d) prowadzenie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki oświatowej,
e) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
f) sporządzanie sprawozdań z zakresu oświaty,
g) sporządzanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokoły;
h) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom;
i) nadzór i prowadzenie spraw dotyczących realizacji rządowych programów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
j) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
k) nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej,
l) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
m) prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku, organizowanie imprez sportowych;
n) opracowywanie założeń programowych rozwoju i upowszechniania kultury na terenie gminy,
o) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

4) w zakresie ochrony danych osobowych:
a) prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych i ich aktualizacja,
b) wdrażanie procedur mających na celu przestrzeganie przez pracowników Urzędu ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zachowania przez nich tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp, w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków pracowniczych,
c) nadzór nad prawidłowym stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych przez wydziały,
d) prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych,
e) przygotowywanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji tych upoważnień.

3. Referat Organizacyjny i Oświaty prowadzi archiwum zakładowe Urzędu Gminy Sokoły.
4. Archiwista pełni funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie. Sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.
5. Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „Or”.Data wprowadzenia: 2012-07-20 1209
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4405 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Referat Organizacyjny i Oświaty
Referat Finansowy
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji
Urząd Stanu Cywilnego
Ostat. 10 wiadomości:

» Zakres działania Referatu Organizacyjnego i Oświaty

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl