A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referaty i zakres ich działania » Referat Finansowy
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Referat Finansowy': 1
Zakres działania Referatu Finansów

Do zadań Referatu Finansów należą sprawy finansowe i budżetu: gminy, szkół, instytucji kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu na dany rok oraz projektów uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań z wykonania tego budżetu;
2) nadzór i koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych;
3) przekładanie opracowanego projektu budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego radzie gminy i przesyłanie projektu do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej;
4) opracowywanie sprawozdań analityczno – opisowych z wykonania budżetu, funduszy celowych oraz dotacji;
5) opracowywanie półrocznej informacji o realizacji budżetu oraz sporządzanie zbiorczego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, dotacji, funduszy celowych, oraz przedkładanie wraz z projektem uchwały radzie gminy;
6) prowadzenie rachunkowości budżetowej organu finansowego oraz sporządzanie sprawozdań;
7) opracowywanie wniosków i projektów uchwał w sprawie dokonania zmian budżetu;
8) nadzór nad realizacją planów finansowych jednostek budżetowych;
9) kontrola prawidłowości dyspozycji w zakresie wykonywania planu finansowego Urzędu jako jednostki budżetowej;
10) prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej i sporządzanie sprawozdań z tego zakresu; współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową, zakładem ubezpieczeń społecznych, izbami i urzędami skarbowymi oraz innymi organami kontroli;
11) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w zakresie wysokości stawek podatków i opłat, ich poboru, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia, terminów płatności, ulg i zwolnień lokalnych,
12) wymiar podatków i opłat lokalnych;
13) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;
14) nadzorowanie inkasa należności pieniężnych z tytułu opłat, rozliczenie i kontrola rachunkowa inkasentów;
15) prowadzenie rachunkowości podatkowej i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
16) nadzorowanie terminowego wpłacania należności, podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji należności, w tym wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ustanowienie hipoteki;
17) wydawanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych i o stanie majątkowym podatników;
18) prowadzenie ewidencji i rozliczeń finansowych dotyczących środków unijnych.
19) rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych, inwestycji wyposażenia, księgozbiorów i materiałów; prowadzenie książki inwentarzowej i kartoteki materiałowej Urzędu;
20) rozliczenie działalności socjalnej w ramach posiadanych środków, funduszu socjalnego;
21) obsługa finansowa kasy Urzędu, szkół oraz instytucji kultury;
22) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
23) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
24) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
25) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
26) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
27) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
28) sporządzanie dokumentacji płacowej;
29) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
30) rozliczanie podatków od osób fizycznych i podatku VAT;
31) naliczanie opłat za najem lokali mieszkalnych, dzierżawę lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych;
32) kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
33) naliczanie i wypłata diet związanych z uczestnictwem w organach statutowych gminy;
34) nadzór i kontrola funkcjonalna realizacji zadań gospodarczych, zawartych w budżecie gminy.
35) wydawanie decyzji i zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „Fn”.Data wprowadzenia: 2012-07-20 1212
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4070 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Referat Organizacyjny i Oświaty
Referat Finansowy
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji
Urząd Stanu Cywilnego
Ostat. 10 wiadomości:

» Zakres działania Referatu Finansów

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl