A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referaty i zakres ich działania » Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
Ilość wiadomości z działu 'Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji': 1
Zakres działania Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji

Do zadań Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) w zakresie spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym opracowywanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
b) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze;
c) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, gromadzenie i przechowywanie materiałów z nimi związanych;
d) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocena postępu w opracowywaniu planów miejscowych oraz opracowywanie wieloletnich programów i ich sporządzanie;
e) prowadzenie rejestru wypisów aktów notarialnych, których przedmiotem jest zbycie nieruchomości - przesłanych przez notariuszy;
f) prowadzenie spraw ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
g) prowadzenie spraw ustalenia warunków zabudowy, tj.:
- prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w sprawie ustalania warunków zabudowy;
- prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;

2) planowanie i przygotowywanie inwestycji gminnych oraz nadzór nad ich realizacją;
3) przygotowywanie wniosków do funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy;
4) w zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności:
- ewidencjonowanie nieruchomości;
- zapewnienie wyceny tych nieruchomości;
- sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości;
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z gminnego zasobu nieruchomości;
- sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowania wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
- wydzierżawianie, wynajm i użyczanie nieruchomości, w tym lokali mieszkaniowych i użytkowych gminy, ustalanie czynszów;
- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach o zapłatę należności za korzystanie nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej;
- prowadzenie spraw komunalizacji mienia Skarbu Państwa oraz nabywania, zbywania i zamiany gruntów;
- sprawowanie kontroli wykonywania prawa użytkowania i zarządu;
- prowadzenie spraw korzystania przez gminę z prawa pierwokupu oraz kontroli obowiązku terminowej zabudowy działek;
- aktualizacje cen gruntów oraz naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd;
- prowadzenie spraw wspólnot gruntowych;
- przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, użytkowanie i dzierżawę nieruchomości;
- nadzór nad zbiorami akt uwłaszczeniowych i ich uzupełnianie;
5) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich;
6) przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych;
7) prowadzenie spraw w zakresie podziałów oraz rozgraniczeń nieruchomości;
8) prowadzenie spraw przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dodatków mieszkaniowych;
10) w zakresie chrony środowiska i ochrony przyrody:
a) inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
b) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
c) wykonywanie zadań z zakresu polityki ekologicznej i programu ochrony środowiska;
d) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
e) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
f) prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć będących w kompetencji Wójta Gminy Sokoły;
g) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt oraz roślin;
h) gromadzenie i przedkładanie wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
i) sprawy opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności prowadzenie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat;
j) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta Gminy Sokoły;
k) nadzór nad użytkowaniem gminnego wysypiska śmieci,
l) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
m) zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie zieleni i zadrzewienia;
n) prowadzenie spraw zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
o) prowadzenie postępowań w sprawach wydania decyzji o wymierzeniu kary za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów, usunięcie drzew bez zezwolenia;
11) w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie:
a) wykonywanie zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
- sporządzanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
- prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
b) prowadzenie ewidencji:
- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
- przydomowych oczyszczalni ścieków;
- umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnychod właścicieli nieruchomości;
c) nadzór nad realizacją obowiązków przez właścicieli nieruchomości z zakresu utrzymania czystości i porządku;
d) prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
e) dokonywanie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem;
12) w zakresie gospodarki odpadami:
a) sporządzanie projektu planu gospodarki odpadami;
b) prawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
c) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami;
d) wykonywanie zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
e) przygotowywanie opinii wniosków w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
f) prowadzenie ewidencji kopii decyzji starosty w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki niebezpiecznymi;
g) prowadzenie ewidencji kopii decyzji starosty w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
h) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
13) wykonywanie zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, tj.:
a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy;
b) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
14) z zakresu gospodarki wodnej:
a) prowadzenie spraw gospodarowania wodami na terenie gminy,
b) udział w organizowaniu prac przygotowawczych do inwestycji melioracyjnych;
c) prowadzenie spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowdzania ścieków, m.in.:
- informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- prowadzenie spraw dotyczących udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem;
d) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem taryf oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
e) nadzór nad prawidłową eksploatacją i utrzymaniem wodociągów zbiorowych;
f) prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk oraz prowadzenie spraw związanych z wpisem w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których organizator planuje utworzyć kąpielisko,
15) w zakresie dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego:
a) planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
b) przygotowania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
c) występowania z wnioskami w sprawie linii i kursów autobusu komunikacji publicznej oraz budowy i utrzymania przystanków,
d) prowadzenie spraw związanych z organizacją dowożenia dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy;
e) współdziałania z właściwymi organami w sprawach oznakowania dróg, mostów i przejazdów kolejowych na terenie gminy,
f) organizacji przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym,
g) oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie gminy,
h) nazewnictwa ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomości;
16) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej:
a) nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy;
b) zapewnienie Ochotniczym Strażom Pożarnym: środków alarmowania i łączności, pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń,
c) koordynowanie spraw dotyczących zabezpieczenia przed powodzią i usuwania jej skutków;
17) w zakresie rolnictwa:
a) potwierdzanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym;
b) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zapobiegania i zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt domowych;
c) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych i prowadzenie rejestru tych zezwoleń;
d) sprawowanie nadzoru i kontroli nad uprawami maku i konopii włóknistych;
e) prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie.
18) wykonywanie zadań dotyczących gospodarki łowieckiej.
19) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
20) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków.
21) wykonywanie zadań obejmujących sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
22) nadzór nad pracami wykonywanymi przez robotnika gospodarczego i konserwatorów.
23) prowadzenie spraw dotyczących organizacji robót publicznych na terenie gminy.
24) promocja gminy w kraju i za granicą, koordynacja kontaktów zagranicznych i prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współdziałanie w realizacji zadań z zakresu promocji i rozwoju społeczno-gospodarczego z instytucjami i organizacjami z terenu gminy,
25) współpraca z innymi samorządami, związkami samorządów,
26) koordynowanie w Urzędzie prac związanych z ustawą o zamówieniach publicznych.
Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „I”.Data wprowadzenia: 2012-07-20 1217
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4639 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Referat Organizacyjny i Oświaty
Referat Finansowy
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji
Urząd Stanu Cywilnego
Ostat. 10 wiadomości:

» Zakres działania Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Promocji

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl