A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej » Sprawozdania i informacje » 2004 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 27.10.2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Sokoły
Ilość wiadomości z działu '2004 r.': 1
Sprawozdanie z działalności OPS za 2004 r.

S P R A W O Z D A N I E

z udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za 2004 rok.


Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy w 2004 roku realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodka.
Wysokość wydatkowanych środków w 2004 roku kształtowała się następująco według poszczególnych rozdziałów podanych jak niżej:

- rozdział 85212 § 2010 - Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

przewidziany budżet - 266.605 zł.
poniesione wydatki - 262.048 zł

W zakresie prowadzonych zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wydano 166 decyzji administracyjnych w przypadku 112 świadczeniobiorców.
Na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 262.048 zł. w tym 10.385 zł. na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz 255.663 zł. na wypłatę świadczeń
Realizacja wymienionego zadania kształtowała się następująco, wypłacono 2880 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 232559 zł. oraz 102 świadczeń opiekuńczych na kwotę 19104 zł.

Wypłacone świadczenia rodzinne:

* 1763 zasiłków rodzinnych na kwotę - 81230 zł.
* 4 dodatki z tytułu urodzenia dziecka - 2000 zł.
* 61 dodatków z tytułu nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego - 25706 zł.
* 551 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 95083 zł.
* 37 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 2430 zł.
* 151 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 13590 zł.
* 313 dodatków z tytułu dojazdów - 12520 zł.

Ponadto wypłacono następujące świadczenia opiekuńcze:

* 86 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 12384 zł.
* 16 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 6720 zł.


- rozdział 85213 § 2010 – składka na ubezpieczenie zdrowotne

przewidziany budżet - 6.000 zł.
poniesione wydatki - 2.560 zł.

Powyższą formą pomocy objęto 10 świadczeniobiorców, opłacono 83 należnych składek zdrowotnych na kwotę 2.560 zł.


- rozdział 85214

§ 2010
budżet - 91.000 zł.
poniesione wydatki - 77.956 zł.

§ 2030
– dotacja Wojewody
budżet - 89.865 zł.
poniesione wydatki - 38.204 zł.

- ze środków własnych gminy
budżet - 25.000 zł.
poniesione wydatki - 18.916 zł.

W zakresie zadań własnych gminy poniesiono następujące wydatki:

- przyznano 3 świadczenia w wyniku zdarzenia losowego (pożar) na kwotę 6.430 zł.
- przyznano 5 zasiłków celowych z przeznaczeniem na odzież na kwotę 850 zł.
- udzielono 32 świadczeń celowych na kwotę 11.636 zł. z przeznaczeniem na zakup
żywności, opału, podręczników szkolnych oraz dofinansowania do wykupu leków

W zakresie zadań dotowanych z budżetu w wymienionym rozdziale najczęściej stosowaną formą pomocy był zasiłek okresowy, który zgodnie z nową ustawą wpisany został do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym finansowany w minimalnej wysokości do 2006 roku z budżetu państwa.
Udzielana forma pomocy była wielkością ściśle ograniczoną, wynikającą z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej rodziny.
Następną formą pomocy był macierzyński zasiłek okresowy, który z dniem 1 maja 200r4 roku został włączony do systemu świadczeń rodzinnych.
Wprowadzone ograniczenia w przyznawanych wysokościach zasiłku okresowego oraz przejście niektórych zadań do systemu świadczeń rodzinnych są wynikiem znacznie zmniejszonego wydatkowanego budżetu.


W ramach rozdziału 85214 sfinansowanego z budżetu Wojewody wypłacono następujące świadczenia:

* 10 zasiłków stałych o liczbie świadczeń 94 na kwotę - 34.143 zł.
* 5 zasiłków macierzyńskich okresowych o liczbie świadczeń 14 na kwotę - 4.957 zł.
* 4 świadczeń emerytalno-rentowych na kwotę - 544 zł.
* 84 zasiłków okresowych o liczbie świadczeń 488 na kwotę - 68.276 zł.
w tym:
- z tytułu bezrobocia 64 zasiłków o liczbie świadczeń 366 na kwotę - 51.145 zł.
- z tytułu długotrwałej choroby 13 zasiłków o liczbie świadczeń 75 na kwotę - 10.717 zł.
- z tytułu niepełnosprawności 7 zasiłków o liczbie świadczeń 47 na kwotę - 6.414 zł.

Liczba udzielonych świadczeń w postaci zasiłku okresowego kształtowała się na poziomie 2003 r.
Ogólnie objęto pomocą finansową 214 środowisk o liczbie osób w rodzinach 473, natomiast pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 55 środowiskom o liczbie osób w rodzinie 245.
Przy realizacji powyższych zadań wydano łącznie 570 decyzji administracyjnych z zakresu prowadzonych prac zleconych i własnych gminy.

rozdział 85295 § 2030 - dożywianie

Na powyższą formę pomocy wydatkowano kwotę 17.462 zł.
- z budżetu Wojewody - 8.000 zł.
- ze środków własnych gminy - 9.462 zł.

Wymienioną formą objęto pomocą 110 dzieci.
Zakupiono 10895 posiłków na kwotę 17.462 zł.
Średni koszt posiłku kształtował się w granicach 1,60 zł.
Dożywianie prowadzono w następujących szkołach:
- w Zespole Szkół w Sokołach oraz w Szkołach Podstawowych w Kowalewszczyźnie Bruszewie i w Łupiance Starej.

Rozdział 85216 § 2010 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

przewidywany budżet - 1.198 zł
poniesione wydatki - 1.198 zł.

Realizacja świadczeń w powyższym rozdziale udzielana była do 30 kwietnia 2004 r. gdyż z dniem 01 maja br. wymieniony rozdział został włączony do świadczeń rodzinnych.


Poza prowadzoną działalnością związaną z udzielaniem pomocy finansowej realizowano następujące zadania:
- przeprowadzano wywiady alimentacyjne u rodzin zamieszkujących na terenie naszej
gminy, których osoby zobowiązane ubiegają się o pomoc w OPS właściwych ze względu na
miejsce ich zamieszkania.
- przeprowadzano wywiady aktualizacyjne u rodzin bądź osób w przypadku, których
udzielona pomoc trwała dłużej niż 6 miesięcy.
- współpracowano z Sądami, Prokuraturą oraz miejscową Policja, w przypadkach gdzie
występuje przemoc w rodzinach.
- prowadzono współpracę z Orzecznictwem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
(kompletowanie dokumentów mających na celu uzyskania odpowiedniego świadczenia
wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,
- współpracowano z PUP odnośnie osób bezrobotnych,
- nawiązywano kontakt ze szpitalami w przypadku osób chorych, wymagających pomocy ze
strony OPS,
- wydawano opinię dla opiekunów prawnych,
- prowadzono ścisły kontakt ze szkołami, w przypadku wytypowania środowisk znajdujących
się w szczególnie trudnych sytuacjach finansowych do objęcia pomocą rzeczową tj.
dożywianie i zakup podręczników,
- prowadzono ścisły kontakt z ZUS, KRUS w celu rozwiązywania szeregu spraw zgłaszanych
przez klientów pomocy społecznej,
- nawiązywano kontakt z domami dziecka oraz pogotowiem opiekuńczym mającym na celu
zgromadzenie informacji o dzieciach umieszczonych w tych placówkach z terenu naszej
gminy,
- prowadzono ścisła współpracę z kuratorami sądowymi, mającymi nadzór nad środowiskami
z terenu naszej gminy,
- prowadzono ścisła współpracę z GKRPA działającą na terenie naszej gminy,
- współpracowano z lekarzem rodzinnym, w celu dokonywania wspólnych wizyt domowych,

Prowadzona współpraca z wymienionymi placówkami doprowadziła do rozstrzygnięcia wielu spraw, wobec których klienci pomocy społecznej we własnym zakresie napotykali na duże trudności przy ich załatwianiu.


Sokoły, 2005.03 31
Kierownik OPS
Grażyna Antończuk
Data wprowadzenia: 2005-04-06 1410
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6526 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2016 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» Sprawozdanie z działalności OPS za 2004 r.

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl