A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Centrum Kulturalno-Biblioteczne » Biblioteka Publiczna » Podstawy prawne działania
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Podstawy prawne działania': 2
Podstawy Prawne Działania

Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami);
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zmianami);
4) Statutu Biblioteki nadanego uchwałą Rady Gminy.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Sokoły.
Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Sokoły, a teren jej działania obejmuje Gminę Sokoły.
Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy Filii Bibliotecznej w Bruszewie. Biblioteka posiada osobowość prawną.
Działalność Biblioteki ma na celu zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki i jej filii należy przede wszystkim:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) wytwarzanie materiałów informacyjnych;
3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
5) popularyzacja książki, informacji i czytelnictwa;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.


Data wprowadzenia: 2006-02-27 1025
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7084 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
UCHWAŁA NR XXXII/133/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły

UCHWAŁA NR XXXII/133/05
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły

Na podstawie art. 11 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 133/XXXII Rady Gminy Sokoły z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz GrabowskiZałącznik
do uchwały Nr XXII/133/05 Rady Gminy Sokoły z dnia 6 grudnia 2005 r.


STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SOKOŁY

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły zwana dalej ,,Biblioteką” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest Gmina Sokoły.
2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Sokoły, a teren jej działania obejmuje Gminę Sokoły.
3. Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy Filii Bibliotecznej w Bruszewie.
§ 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Księżnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
§ 4. 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i pieczęci okrągłej do stemplowania zbiorów bibliotecznych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.
§ 6. Do szczególnego zakresu działań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) wytwarzanie materiałów informacyjnych;
3) udostepnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
5) popularyzacja książki, informacji i czytelnictwa;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 7. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ
§ 8. 1. Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
§ 9. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością;
2) zarządzanie majątkiem Biblioteki;
3) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
4) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
5) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzieleniu dotacji na realizację zadań objętym mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych;
6) przedstawianie sprawozdań z działalności Biblioteki.
§ 10. 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy służby bibliotecznej.
2. W miarę potrzeb mogę być zatrudnieni inni specjaliści z dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.
§ 11. 1.Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnie oraz współdziałać z innymi instytucjami upowszechniania kultury.
§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 14. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla samorządowych instytucji kultury określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
§ 15. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
§ 16. 1. Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, darowizn oraz innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji budżetu gminy na działalność Biblioteki ustala rada gminy w uchwale budżetowej.
3. Kierownik Biblioteki składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 10 października każdego roku kalendarzowego.
§ 17. Obsługę finansowo–księgową i kadrową Biblioteki prowadzi Urząd Gminy Sokoły.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.


Data wprowadzenia: 2006-01-20 1059
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6936 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Podstawy prawne działania
Majątek
Ostat. 10 wiadomości:

» Podstawy Prawne Działania
» UCHWAŁA NR XXXII/133/05 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Sokoły

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl