A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Centrum Kulturalno-Biblioteczne » Gminny Ośrodek Kultury » Podstawy prawne działania » Statuk GOK
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Ilość wiadomości z działu 'Statuk GOK': 1
STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOKOŁACH

UCHWAŁA NR XXXII/132/05
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 6 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sokołach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sokołach stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 136/XXXIII Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Grabowski


Załącznik
do uchwały Nr XXXII/132/05
Rady Gminy Sokoły
z dnia 6 grudnia 2005 r.


STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOKOŁACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach zwany dalej 'GOK' jako gminna instytucja kultury powołana do prowadzenia działalności kulturalnej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
2) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Organizatorem GOK jest Gmina Sokoły.
§ 3. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
§ 4. 1. Siedzibą GOK jest miejscowość Sokoły.
2. GOK działalnością swoją obejmuje teren Gminy Sokoły.

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA
§ 5. Podstawowym zadaniem GOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona.
§ 6. 1. Do zakresu działań GOK należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę;
2) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
3) integrowanie społeczności lokalnych Gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych;
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;
5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego;
6) prowadzenie zespołów - klubów artystycznych;
7) rozbudzanie i wspomagania aktywności kulturalnej w gminie;
8) prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów, działalności instruktażowo-metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla pracowników instytucji kultury w zakresie zadań statutowych GOK;
9) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą;
10) organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.
2. Zadania wymienione w ust. 1 pkt 1 realizowane są przede wszystkim przez organizowanie:
1) zespołowego uczestnictwa w kulturze;
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
3) organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej;
4) organizowanie imprez kulturalnych o różnorodnym zakresie programowym.
3. Działalność GOK obejmować może:
1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i odczytów;
2) prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, w tym zespołów ludowych;
3) organizowanie zabaw i dyskotek;
4) prowadzenie kół i klubów zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
5) udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do internetu;

ROZDZIAŁ III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORUJĄCE
§ 7. GOK zarządzany i kierowany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sokoły na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
§ 8. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności i reprezentuje GOK na zewnątrz.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji. Przedstawia Organizatorowi plany i sprawozdania związane z zakresem działalności GOK.
§ 9. Dyrektor GOK może, za zgodą Wójta Gminy Sokoły powołać Społeczną Radę Kultury, jako swój organ doradczy.
§ 10. W GOK mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb i możliwości mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin upowszechniania kultury.
§ 11. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
§ 12. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny GOK ustalony przez Dyrektora GOK, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.
§ 13. Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy Sokoły.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 14. 1. GOK prowadzi gospodarkę finasową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.
3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie GOK pochodzą z:
1) dotacji z budżetu Gminy Sokoły;
2) dochodów własnych.
4. Dochodami GOK mogą być:
1) wpływy z zakładów pracy, instytucji, organizacji;
2) darowizny osób fizycznych i prawnych;
3) wpływy z prowadzonej działalności;
4) dochody z najmu i dzierżawy majątku;
5) inne dozwolone prawem źródła.
5. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOK ustala Rada Gminy Sokoły.
§ 15. Obsługę finansowo-księgową i kadrową GOK prowadzi Urząd Gminy Sokoły.
§ 16. 1. GOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Środki pieniężne wypracowane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności GOK.
3. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.


Data wprowadzenia: 2006-01-20 1051
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6673 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Statuk GOK
Ostat. 10 wiadomości:

» STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOKOŁACH

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl