A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej » Sprawozdania i informacje » 2003 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.10.2020 r. ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2020 r.
» Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2020 r.
» Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ.ZII.420.80.2018.EK.32
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
Ilość wiadomości z działu '2003 r.': 1
Sprawozdanie z działalności OPS w 2003 r.

S P R A W O Z D A N I E

z udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej w 2003 roku
Ośrodek Pomocy społecznej w 2003 roku realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadania rządowe zapisane w innych ustawach.
Analizując poniesione wydatki na realizację pomocy w 2003 roku stwierdza się, iż najczęściej realizowaną formą pomocy finansowej były zasiłki okresowe - pomoc wynikająca z art.31 ustawy, świadczenia z tytułu długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności i innych powodów.
Wyjątkiem od zasiłku okresowego jest gwarantowany zasiłek okresowy przysługujący osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko.
Drugą zaś formą pomocy finansowej była pomoc celowa wynikająca z art.32 ustawy tj. jednorazowe świadczenie z przeznaczeniem na określoną potrzebę - zakup opału, ubrania, leków, podręczników dla dzieci, zorganizowania paczek choinkowych.
OPS udzielał ponadto następujących form pomocy:
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa
- zasiłków z tytułu niepełnosprawności (renta socjalna)
- zasiłek stały przyznawany osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.
- pomoc obejmuje też pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom nie podlegającym przepisom o ubezpieczeniu społecznym lub emerytalnym, a także ich rodzinom.

Wysokość budżetu poniesionego na pomoc społeczną w roku 2003 kształtowała się w następującym układzie:

- rozdział 86314
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne

a) ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę - 291.028 zł.
b) ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę - 17.325 zł.

- rozdział 85316
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

a) ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę - 15.089 zł.

- rozdział 85395
pozostała działalność (dożywianie dzieci)
i „Wyprawka szkolna”

Łącznie wydatkowana kwota - 37.979 zł.
w tym : dożywianie
z dotacji celowej Wojewody - 18,400 zł.
z funduszu gminnego - 18,409 zł.
„Wyprawka szkolna” - 1,170 zł.


- rozdział 85313
składka zdrowotna

Wydatkowana kwota - 9,632 zł.W ramach prowadzonych zadań zleconych - obligatoryjnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej objęto pomocą następującymi świadczeniami:

- wypłacono 10 zasiłki stałe wyrównawcze w liczbie 99 świadczeń na kwotę - 31.873 zł.
- 6 zasiłków stałych z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego
w liczbie 53 świadczeń na kwotę - 22.154 zł.

- 36 rent socjalnych w liczbie 304 świadczeń na kwotę 124.562 zł.
- 11 zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa w liczbie świadczeń 33 na kwotę - 9.862 zł.
- 1 gwarantowany zasiłek okresowy o liczbie świadczeń 12 na kwotę - 4.425 zł.
- 6 specjalnych zasiłków okresowych o liczbie świadczeń 30 na kwotę - 6.350 zł.

W ramach zadań zleconych - uznaniowych objęto pomocą 89 rodzin, którym
wypłacono 485 świadczeń na kwotę - 89.763 zł.

Biorąc pod uwagę kryteria ustawowe zasiłkami okresowymi objęto osoby
przy następujących dysfunkcjach:
- długotrwała choroba - 16 rodzin na kwotę - 13.638 zł.
- niepełnosprawność - 7 rodzin na kwotę - 4.245 zł.
-brak możliwości zatrudnienia - 51 rodzin na kwotę - 58.350 zł.
- inne dysfunkcje - 15 rodzin na kwotę - 13.530 zł.W porównaniu z rokiem 2002 nastąpił znaczny wzrost świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej, w szczególności w postaci zasiłku okresowego.


Ponadto realizowane były zadania zlecone wynikające z innych ustaw, a mianowicie wypłacano zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne. Tą formą pomocy objęto 12 świadczeniobiorców, którym wypłacono 124 świadczeń na kwotę 15.089 zł.

Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Tą formą pomocy objęto 34 świadczeniobiorców, którym naliczono 306 składek
na łączną kwotę zł. - 9.632 zł.

Opłacono składki emerytalno - rentowe

Objęto 2 osoby, którym naliczono 15 składek na kwotę - 2.039 zł.

W roku 2003 średnia wysokość świadczeń kształtowała się w następujących wysokościach:
- zasiłki stałe wyrównawcze 322 zł.
- zasiłki stałe 418 zł.
- zasiłki okresowe 185 zł.
- gwarantowany zasiłek okresowy 369 zł.
- renty socjalne 410 zł.
- zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa 299 zł.
- zasiłki rodzinne 42 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 141 zł
- dożywianie 1,66 zł. (1 posiłek)


Zadania własne realizowane przez OPS

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę - zł. 17.325 zł.
w tym:
- opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole w liczbie 100 uczniów
na kwotę - 24.859 zł. w tym 6.459 zł. z funduszu gminnego
oraz 18.400 zł. z dotacji Wojewody
- zakup sprzętu na uruchomienie stołówki na kwotę - 11.950 zł.
pochodzącą z funduszu gminnego
- sfinansowano wydatki na świadczenia zdrowotne w przypadku 8 osób
na kwotę - 2.052 zł.
- udzielono pomocy celowej w postaci zakupu żywności, opału, odzieży, podręczników
szkolnych, oraz zorganizowania paczek świątecznych w przypadku 47 rodzin
na kwotę - 15.273 zł.


Ogólnie objęto pomocą 259 osób o liczbie osób w rodzinach 696 oraz pracą socjalną 70 rodzin o liczbie osób w rodzinach 246 osób.
W stosunku do rodzin objętych pomocą finansową wydano:
- z zadań własnych 235 decyzji administracyjnych
- z zadań zleconych 324 decyzji administracyjnych

W ramach prowadzonej działalności w środowiskach realizowano następujące zadania:

- przeprowadzano wywiady alimentacyjne u rodzin zamieszkujących na terenie naszej gminy, których
dzieci ubiegają się o pomoc w OPS właściwych ze względu na miejsce ich zamieszkania
- przeprowadzano wywiady aktualizacyjne u rodzin bądź osób w przypadku, których udzielona
pomoc trwała dłużej niż 6 miesięcy
- kompletowano dokumentację niezbędną do umieszczenia w DPS, w celu ustalenia odpłatności,
- kompletowano dokumentację w przypadku osób niepełnosprawnych niezbędną do umieszczenia
w Ośrodkach Rehabilitacyjnych

- współpracowano z Sądami, Prokuraturą oraz miejscową Policją, w przypadkach gdzie występuje
przemoc w rodzinach,
- prowadzono współpracę z Orzecznictwem d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
(kompletowanie dokumentów mających na celu uzyskania odpowiedniego świadczenia wynikającego
z ustawy o pomocy społecznej, bądź umieszczenia w DPS
- współpraca z PUP odnośnie osób bezrobotnych,
- nawiązywano kontakt ze szpitalami w przypadku osób chorych, wymagających pomocy ze strony
OPS,
- wydawanie opinii na prawnych opiekunów osób ubezwłasnowolnionych,
- prowadzono ścisły kontakt ze szkołami , w przypadku wytypowania środowisk znajdujących się w
szczególnie trudnych sytuacjach finansowych do objęcia pomocą rzeczową tj. dożywianie i zakup
podręczników- - prowadzono ścisły kontakt z ZUS, z KRUS, w celu rozwiązywania szeregu spraw
zgłaszanych
przez klientów pomocy społecznej,
- nawiązywano kontakt z domami dziecka oraz pogotowiem opiekuńczym mającym na celu
zgromadzenie informacji o dzieciach umieszczonych w tych placówkach z terenu naszej gminy,
- prowadzono ścisłą współpracę z kuratorami sądowymi, mającymi nadzór nad środowiskami z terenu
naszej gminy,
- prowadzono ścisła współpracę z GKRPA działającą na terenie naszej gminy
- nawiązywano kontakt z zakładami pracy celem zapewnienia zatrudnienia osobom znajdującym się
w szczególnie trudnej sytuacji,
- współpraca z lekarzem rodzinnym mająca na celu dokonywania wspólnych wizyt domowych
- nadzór nad rodzinami zastępczymi istniejącymi na terenie gminy.\
- prowadzono koordynację w kierunku zagospodarowania repatriantów przybyłych na teren gminy


Prowadzona współpraca z wymienionymi placówkami doprowadziła do rozstrzygnięcia wielu spraw, wobec których klienci pomocy społecznej we własnym zakresie napotykali na duże trudności przy ich załatwianiu.


Grażyna Antończuk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia: 2004-05-31 1209
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6683 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2016 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» Sprawozdanie z działalności OPS w 2003 r.

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl