A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2006-2010 » Uchwały 2007 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2007 r.': 43
» UCHWAŁA V/19/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA V/20/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA V/21/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA V/22/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA V/23/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Sokołach
» UCHWAŁA NR V/24/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR V/25/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007
» UCHWAŁA NR V/26/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, poboru podatku oraz określenia...
» UCHWAŁA NR V/27/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
» UCHWAŁA NR V/28/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok
» UCHWAŁA NR VI/29/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
» UCHWAŁA NR VI/30/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa...
» Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Sokoły z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
» Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Sokoły z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
» UCHWAŁA NR VII/33/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VII/34/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sokoły na lata 2007-2032
» UCHWAŁA NR VII/35/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2013
» UCHWAŁA NR VII/36/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych ...
» UCHWAŁA NR VII/37/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
» UCHWAŁA NR VII/38/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników
» UCHWAŁA NR VIII/39/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
» UCHWAŁA NR VIII/40/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VIII/41/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VIII/42/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie określenia środków z budżetu Gminy planowanych na realizację programów operacyjnych
» Uchwała Nr IX/43/07 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 paździenika 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
» Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 października 2007 r. w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sokołach
» Uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników na kadencje od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011
» UCHWAŁA NR IX/46/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów Nadleśnictwa Rudka za lasy ochronne
» UCHWAŁA NR IX/47/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych...
» UCHWAŁA NR X/48/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu ochrony dla Narwiańskiego Parku Narodowego
» UCHWAŁA NR X/49/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Narwiańskiego Parku Narodowego
» UCHWAŁA NR X/50/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uzgodnienia zmiany powierzchni Narwiańskiego Parku Narodowego i uszczegółowienia opisu granic Projektu
» UCHWAŁA NR X/51/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego..
» UCHWAŁA NR X/52/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» UCHWAŁA NR X/53/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» UCHWAŁA NR X/54/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
» UCHWAŁA NR X/55/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
» UCHWAŁA NR X/56/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
» UCHWAŁA NR X/57/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2013 i lata następne
» UCHWAŁA NR XI/58/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007
» UCHWAŁA NR XI/59/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sokoły na lata 2007-2013
» UCHWAŁA NR XI/60/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» UCHWAŁA NR XI/61/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokoły na rok 2008
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2006 r.
Uchwały 2007 r.
Uchwały 2008 r.
Uchwały 2009 r.
Uchwały 2010 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA V/19/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA V/20/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA V/21/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA V/22/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA V/23/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Sokołach
» UCHWAŁA NR V/24/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR V/25/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007
» UCHWAŁA NR V/26/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, poboru podatku oraz określenia...
» UCHWAŁA NR V/27/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
» UCHWAŁA NR V/28/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl