A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały rady gminy » Kadencja 2010-2014 » Uchwały 2011 r.
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - AB-I.7840.5.30.2020.WB
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - WPN.420.70.2020.PS
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.77.2020.AG
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego - BI.6740.1.74.2020.AG
» Przetarg nieograniczony na: „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2020/2021”
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2011 r.': 61
» UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Nadnarwiańskich prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie
» UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
» UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR IV/22/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
» UCHWAŁA NR IV/23/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ...
» UCHWAŁA NR IV/24/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sokoły do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» UCHWAŁA NR IV/26/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2011 rok
» UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2011 rok
» UCHWAŁA NR IV/28/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR IV/29/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
» UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
» UCHWAŁA NR V/31/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR V/32/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 10 marca 2011 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat których przedmiotem ...
» UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2011 rokuw spawie zatwierdzenia taryf za wodę na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
» UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
» UCHWAŁA NR VI/37/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Białystok porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Białystok ...
» UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VII/39/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na remont jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ...
» UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
» UCHWAŁA NR VII/41/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Idźki-Młynowskie
» UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę/najem ...
» UCHWAŁA NR VII/43/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VIII/44/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2010 rok
» UCHWAŁA NR VIII/45/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy
» UCHWAŁA NR VIII/46/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Kruszewo-Wypychy
» UCHWAŁA NR VIII/47/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VIII/48/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
» UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków ...
» UCHWAŁA NR VIII/50/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ...
» UCHWAŁA NR VIII/51/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR VIII/52/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR IX/54/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę
» UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
» UCHWAŁA NR IX/56/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na remont drogi powiatowej Nr 2065B ...
» UCHWAŁA NR IX/57/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
» UCHWAŁA NR IX/58/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2011 – 2015
» UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ...
» UCHWAŁA NR IX/61/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej ...
» UCHWAŁA NR X/62/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
» Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2011 – 2015
» UCHWAŁA NR X/64/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat ...
» UCHWAŁA NR XI/65/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ...
» UCHWAŁA NR XI/66/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
» UCHWAŁA NR XI/67/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
» UCHWAŁA NR XI/68/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
» Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2011 – 2015
» UCHWAŁA NR XI/70/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Sokoły ...
» UCHWAŁA NR XI/71/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy ...
» UCHWAŁA NR XI/72/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat
» UCHWAŁA NR XII/73/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na rok 2012
» Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019
» Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2011 – 2015
» UCHWAŁA NR XII/76/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
» UCHWAŁA NR XII/77/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XII/78/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Sokoły za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia ...
» UCHWAŁA NR XII/79/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
» UCHWAŁA NR XII/80/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego na zadanie ...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2010 r.
Uchwały 2011 r.
Uchwały 2012 r.
Uchwały 2013 r.
Uchwały 2014 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Nadnarwiańskich prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie
» UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
» UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR IV/22/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
» UCHWAŁA NR IV/23/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ...
» UCHWAŁA NR IV/24/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach
» UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sokoły do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
» UCHWAŁA NR IV/26/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2011 rok
» UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2011 rok
» UCHWAŁA NR IV/28/2011 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Gminy Sokoły

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl